Díjszabás

Díjszabás
Hallássérült ügyfelek részére:
Minden hallássérült megrendelő az első megrendelés alkalmával a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásra való jogosultságát, magasabb összegű családi pótlékról , fogyatékossági támogatásról , hallássérülésének, fogyatékosságának mértékéről szóló okirat bemutatásával igazolhatja. Amennyiben ezt elmulassza, úgy a jelnyelvi tolmácsolás költségeit viselnie kell, a 62/2011.(XI.10.) NEFMI rendeletben foglaltak alapján!
§ (1) E rendelet alkalmazásában:
3. feladategység: a tolmácsszolgálat által nyújtott jelnyelvi tolmácsszolgáltatás minden megkezdett 15 perce;
15. tolmácsszolgáltatási fajta: az alábbi tolmácsszolgáltatások valamelyike:
a) az igénybe vevõ általános órakeretének terhére végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
b) az igénybe vevõ valamely speciális órakeretének terhére végzett térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
c) a Jtv. 10. § (3) bekezdése szerinti, közszolgáltatási tevékenység során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
d) a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti, oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
e) a Jtv.-ben nem szabályozott, térítésköteles jelnyelvi tolmácsszolgáltatás.
(2) Ha a fenntartó helyi önkormányzatok valamely intézményi társulása, akkor az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási megállapodásban meghatározott, ennek hiányában az intézményi társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot illetik, illetve terhelik.
5. § (1) Ha a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevétele
a) a közigazgatási hatósági eljárás kivételével a Jtv. 2. § e) pontja szerinti közszolgáltatási tevékenység, vagy
b) a felnõttképzési tevékenység során szervezett vizsgák kivételével a Jtv. 10. § (4) bekezdése szerinti oktatás, képzés kapcsán szervezett szóbeli vizsgák során történik, az egy feladategységre jutó díj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér 2%-a.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás során végzett jelnyelvi tolmácsszolgáltatás díjazása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásban közremûködõ jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.
A Kormány 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Magyar Közlöny 2010. évi 198. szám (XII.27.) 30 788-30 789. oldal (260-261. oldal)
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
Halló ügyfelek intézmények részére: a
• 2004.évi.CXL.törvény KET
• 2009.évi.CXXV.törvény Magyar Jelnyelvről és a jelnyelv használatáról
• 1998.évi.XXVI.törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
• 62/2011.(XI.10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről törvények az irányadók.
• 42/2009. (IX.15.) IRM Rendelet alapján